Katalog usług rzeczoznawczych w obrocie towarowym krajowym i międzynarodowym
Uszkodzenie towaru w czasie transportu

Rzeczoznawca jako osoba postronna w sposób obiektywny określa rozmiar powstałej szkody, a raport z przeprowadzonych badań jest pomocny przy dochodzeniu roszczeń z tytułu tego zdarzenia. Usługa najczęściej świadczona dla ubezpieczycieli, przewoźników i importerów.

Ocena stanu jakości owoców i warzyw

Rzeczoznawcy wyspecjalizowani w ocenie stanu owoców i warzyw świeżych jak
i mrożonych określają jakość owoców w badanej partii towaru, a raport
z przeprowadzonych badań stanowi wiarygodny dowód stanu produktów w dniu przeprowadzania badań. Zalecamy badanie stanu dostawy podczas rozładunku jako najbardziej wiarygodne. więcej...

Ocena stanów ładunków i dostaw

Badanie stanu faktycznego różnych towarów przeprowadzane głównie na zlecenie importerów i ubezpieczycieli jako udokumentowanie jakości towaru oraz sposobu jego opakowania i zabezpieczenia na czas transportu.

Wystawiony raport w sposób obiektywny przedstawia stan faktyczny na środku transportu lub w magazynie i służy jako dowód podczas roszczeń za szkody wynikłe podczas transportu. więcej...

Badanie stanu technicznego kontenerów

Na życzenie spedytorów i eksporterów sprawdzamy stan techniczny oraz czystość kontenerów. Prace wykonywane są zarówno na wielkich terminalach kontenerowych, jak i bezpośrednio przed załadunkiem u klienta.więcej...


Kontrola stanu zamknięcia kontenerów

Stwierdzamy rodzaje i numery plomb oraz sporządzamy dokumentację zdjęciową zabezpieczenia kontenerów na czas transportu oraz dokumentujemy ewentualne ślady manipulacji przy drzwiach oraz poszyciu kontenerów oraz w momencie odbioru towaru, gdy istnieje podejrzenie co do stanu zawartości kontenera (np. stwierdzona niezgodność wagi deklarowanej ze stwierdzoną - podejrzenie nie doładowania towaru lub kradzieży. z podmianą plomb).

Stwierdzanie stanu towarów dostarczonych w uszkodzonych kontenerach

Zdarza się, że do odbiorcy dostarczony zostaje towar w wizualnie uszkodzonym kontenerze, co nastąpiło w porcie rozładunku lub przeładunku lub podczas zdarzenia w czasie podróży morskiej, o czym odbiorca zostaje powiadomiony przed przybyciem kontenera do miejsca odbioru i zachodzi domniemanie, że towar znajdujący się w środku jest także uszkodzony. Nasi rzeczoznawcy stawiają się
w określonym miejscu i czasie w dniu przybycia kontenera do odbiorcy
i stwierdzają stan ładunku i określają rozmiar powstałej szkody. Raport rzeczoznawcy wraz z dokumentacją zdjęciową wykorzystywany jest przez ubezpieczycieli, przewoźnika oraz sprzedającego i kupującego do ewentualnych rozliczeń finansowych.

Stwierdzanie szkód i stanów magazynowych

W magazynach zdarzają się wypadki losowe jak pożary, zalania wodą, zarwania się stelaży magazynowych, czy tez szkody wynikłe na skutek działania szkodników. Raporty naszych rzeczoznawców wraz z dokumentacją fotograficzną wykorzystywane są przez ubezpieczycieli, bądź przez właścicieli towaru
w kwestiach spornych z ubezpieczycielami lub jako dowód zaniedbań osób sprawujących nadzór nad powierzonym im do magazynowania towarem.więcej...

Kontrole ilościowe towarów

Eksporterzy jak i importerzy zlecają kontrolę ilościową towaru przed wysyłką lub podczas dostawy do odbiorcy. Zabezpieczają w ten sposób swoje interesy szczególnie w przypadku rozpoczynania handlu z nowymi klientami, których rzetelność jeszcze nie została sprowadzona.

Przedwysyłkowe badanie stanu ładunków

Badanie przeprowadzane na zlecenie eksporterów oraz banków jako udokumentowanie ilości i jakości wysyłanego towaru oraz sposobu jego opakowania. Wystawiony raport jest podstawą do uwolnienia akredytywy
w banku. Oraz zabezpiecza interesy eksportera wysyłającego towar do wymagającego lub konfliktowego klienta.

Telefony: 22 63 65 644
              693 819 537
Fax:    22 29 23 207
E-mail:abbs@balcerkiewicz.com.pl